Regulamin biegu

"AKADEMICKA DYCHA"

ORGANIZATORZY

 1. Organizatorem Biegu Akademicka Dycha jest:
  UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH
  ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce
  Koordynator Biegu:
  Konrad Kacprzak
  kom. 691 385 488,
  e-mail: bieg@uph.edu.pl
 2. Współorganizatorami Biegu Akademicka Dycha są:
  • Siedlecki Klub Sportowy „Feniks”
  • Grupa biegaczy Skórzec BIEGA
  • Yulo Run Team Siedlce
  • NoWi Siedlce
  • Triathlon Siedlce Club

CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja biegania jako zdrowej i prostej formy sportu i wypoczynku.
 2. Upowszechnianie prozdrowotnych wzorców zachowań.
 3. Promocja wspólnej rodzinnej aktywności fizycznej.
 4. Promocja wizerunku Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach.

TERMIN,
MIEJSCE,
PROGRAM MINUTOWY

 1. Bieg Akademicka Dycha odbędzie się w dniu 21 maja 2023 r. (niedziela) w Siedlcach.
  Start i meta – budynek Rektoratu UPH, ul. Konarskiego 2, Siedlce.
  W ramach wydarzenia odbędą się:
  • bieg na 10 km
  • marsz NW na 5 km
  • sztafeta 5 x 1 km
 2. Harmonogram
  Sobota, 20.05.2023.
      16:00 – 20:00 – Biuro Zawodów
  Niedziela, 21.05.2023.
      07:00 – 8:30 – Biuro Zawodów
      09:00 – Start sztafety 5 x 1 km
      09:05 – Start biegu na 10 km, marszu NW na 5 km
      11:15 – Uroczyste wręczenie nagród

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Organizator ustala limit uczestników* Biegu Akademicka Dycha, który wynosi 300 osób na bieg na 10 km oraz marsz NW na 5 km oraz 100 osób (20 drużyn) na sztafetę 5 x 1 km. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wyczerpania się limitu zgłoszeń. *uczestnik – osoba zgłoszona do zawodów, która wniosła opłatę startową w ustalonym przez Organizatora terminie (do 16.05.2023 r.). W przypadku wcześniejszego wyczerpania limitu uczestników, o kolejności kwalifikacji do wybranej konkurencji decyduje data wniesienia opłaty startowej. Prawo startu w Biegu Akademicka Dycha mają osoby, które najpóźniej  21 maja 2023 r. ukończą:
  • W Biegu na 10 km – 18 lat
  • W Marszu NW na 5 km – 18 lat
  • W przypadku sztafety 5 x 1 km – muszą to być uczniowie szkół ponadpodstawowych /średnich posiadający ważną legitymację szkolną, lecz nie starsi niż 21 lat.
 2. Warunkiem udziału w Biegu Akademicka Dycha jest (do czasu wyczerpania limitu uczestników):
  • zgłoszenie elektroniczne za pośrednictwem strony www.time2go.pl w terminie do 16 maja 2023 r.
  • własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do uczestnictwa
  • w Biegu Akademicka Dycha na własną odpowiedzialność, podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w Biegu Akademicka Dycha albo aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w Biegu Akademicka Dycha;
  • weryfikacja Uczestnika w dniach i godzinach pracy Biura Zawodów, do weryfikacji potrzebny będzie dokument tożsamości ze zdjęciem.
  • Warunkiem dopuszczenia osób niepełnoletnich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego (legitymującego się dokumentem ze zdjęciem) w momencie weryfikacji zawodnika
  • w Biurze Zawodów lub posiadanie i przedłożenie, podczas weryfikacji zawodnika, pozwolenia
  • na udział w biegach, podpisane przez rodzica lub opiekuna.
 3. Weryfikacja, wydawanie numerów startowych i pakietów odbywać się będzie w Biurze Zawodów – budynek Rektoratu UPH w Siedlcach, ul.  Konarskiego 2, w dniu 20 maja 2023 r. w godzinach 16:00 – 20:00 oraz w dniu zawodów, tj. 21 maja 2023 r. w godz. 07:00 – 08:30.
 4. Osoba bez numeru startowego będzie wykluczona z Biegu Akademicka Dycha.
 5. Uczestnik zawodów, potwierdzając zgłoszenie i dokonując wpłaty opłaty startowej, potwierdza, że rozważył i ocenił charakter, zakres oraz stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu Akademicka Dycha, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych lub śmierci, a także szkód o charakterze majątkowym, i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
 6. Uczestnicy Biegu Akademicka Dycha zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i pod rygorem usunięcia z trasy – bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem podczas poruszania się po odcinkach trasy, wchodzących w bezpośredni kontakt z ruchem samochodowym (należy poruszać się prawym pasem ruchu).
 7. SZTAFETY – zgłoszenia elektronicznego sztafety (wszystkich 5 osób) dokonuje jej kapitan. Sztafeta może być wyłącznie damska lub męska. Każdy członek sztafety musi osobiście odebrać swój pakiet startowy w dniach i godzinach pracy Biura Zawodów. Przy weryfikacji w Biurze Zawodów należy okazać ważną legitymację szkolną.

OPŁATA STARTOWA

 1. Wysokość opłaty startowej dla Uczestników wynosi:
  Bieg na 10 km 40 zł
  Bieg na 10 km instytucje bezpieczeństwa i obrony kraju bezpłatnie
  Marsz NW na 5 km 30 zł
  Sztafeta 5 x 1 km bezpłatnie
 2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od momentu dokonania zgłoszenia ale nie później niż do 16 maja 2023 r. Zgłoszenie nie opłacone w terminie będzie anulowane.
 3. W przypadku niedokonania opłaty w terminie do dnia 16.05.2023 r. zarejestrowane osoby zostaną usunięte z listy zapisanych.
 4. Wpłaty opłaty startowej można dokonać online z profilu rejestracyjnego. Dowodem wniesienia opłaty jest pojawienie się adnotacji ,,opłacony’’ przy nazwisku  zawodnika na liście startowej, co następuje do 4 dni po dokonaniu opłaty w przypadku płatności przelewem.
 5. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Uczestnika, nieukończenia biegu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Studenci oraz pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach zwolnieni są z opłaty startowej. Osoby te powinny się zarejestrować poprzez formularz, dostępny na stronie internetowej biegu, lecz nie dokonywać opłaty. Następnie należy wysłać maila na adres bieg@uph.edu.pl i podać imię i nazwisko osoby zwalnianej.
 7. Osoby, startujące w kategorii „Instytucje Bezpieczeństwa i Obrony Kraju zwolnione są z opłaty startowej. Warunkiem odebrania bezpłatnego pakietu startowego oraz rywalizacji w tej klasyfikacji będzie przedstawienie w Biurze Zawodów ważnej legitymacji służbowej.

TRASA

 1. Bieg na dystansie 10 km – dwie pętle. Marsz NW i sztafeta na 5 km – jedna pętla.
 2. Trasa posiada atest PZLA.
 3. Biegi odbędą się przy ruchu zamkniętym, należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad regulaminu biegu, zasad bezpieczeństwa oraz stosować się do poleceń pracowników obsługi biegu i Policji.

LIMITY CZASOWE

 1. Bieg na 10 km – 90 minut
 2. Sztafeta 5 x 1 km – 90 minut
 3. Marsz NW na 5 km – 70 minut
 4. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru startowego.

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

 1. W ramach opłaty startowej każdy Uczestnik otrzymuje:
  • numer startowy z chipem i czterema agrafkami;
  • napoje na trasie;
  • posiłek regeneracyjny;
  • pamiątkowy medal na mecie;
  • zabezpieczenie medyczne;
  • pomiar czasu;
  • dostęp do depozytu;
  • pamiątkową koszulkę techniczną.
 2. Pakiety nieodebrane w dniu zawodów do godziny zamknięcia Biura Zawodów nie będą wysyłane.
 
 

PRZEPISANIE PAKIETU STARTOWEGO

 1. Organizator dopuszcza możliwość przepisania pakietu startowego na innego Uczestnika w  ramach tego samego dystansu.
 2. W celu przepisania pakietu startowego na innego Uczestnika, z adresu email, podanego w formularzu rejestracyjnym, Uczestnik przepisujący pakiet wysyła wiadomość na adres bieg@uph.edu.pl z podaniem danych swoich oraz Uczestnika, na którego przepisuje     pakiet. Obydwaj uczestnicy muszą być zarejestrowani w elektronicznym systemie zapisów.
 3. Wiadomość elektroniczną, o której mowa, należy wysłać do 16 maja 2023 r. do godz. 23.59.

KLASYFIKACJE

 1. W kategorii generalnej kobiet i mężczyzn w Biegu na 10 km.
 2. W kategorii Instytucji Bezpieczeństwa i Obrony Kraju (w kategorii mogą wziąć udział: Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej oraz Organy ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego) kobiet i mężczyzn w Biegu na 10 km.
 3. W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn w Biegu na 10 km:
  • 16-29 lat,
  • 30-39 lat,
  • 40-49 lat,
  • 50+
 4. W kategorii najlepszy Student kobiet i mężczyzn w biegu na 10 km
 5. W kategorii najlepszy biegacz z regionu (dla mieszkańców Miasta Siedlce oraz powiatu siedleckiego) kobiet i mężczyzn w biegu na 10 km
 6. Kobiet i mężczyzn w Marszu NW na 5 km.
 7. W kategorii sztafet szkół średnich i ponadpodstawowych z podziałem na damskie i męskie.
 8. Nie jest prowadzona oddzielna klasyfikacja osób z niepełnosprawnościami.
 9. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będą realizowane elektronicznie za pomocą chipów jednorazowych na podstawie zajętego miejsca na mecie i uzyskanego czasu brutto.
 10. O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje dokładna data urodzenia.
 11. Wyniki będą opublikowane na stronie www.time2go.pl, fanpage Biegu, a także przekazane patronom medialnym.

NAGRODY

 1. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Bieg Akademicka Dycha, otrzymają pamiątkowe medale na mecie.
 2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn w biegu na 10 km otrzymują pamiątkowe statuetki oraz nagrody finansowe.
  MiejsceKobietyMężczyźni
  1.1000 zł1000 zł
  2.750 zł750 zł
  3.500 zł500 zł
 3. W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn zdobywcy miejsc I – III w biegu na 10 km otrzymują pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe. Klasyfikacje wiekowe w biegu na 10 km:
  • K, M 13-29
  • K, M 30-39
  • K, M 40-49
  • K, M 50+
 4. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji Instytucji Bezpieczeństwa i Obrony Kraju (kobiet i mężczyzn w biegu na 10 km otrzymują pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe.
 5. Zdobywcy 1-wszych miejsc w klasyfikacji Student UPH kobiet i mężczyzn w biegu na 10 km otrzymują pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe.
 6. Zdobywcy 1-wszych miejsc w klasyfikacji Najlepszy biegacz regionu (mieszkaniec Miasta Siedlce lub powiatu siedleckiego) kobiet i mężczyzn w biegu na 10 km otrzymują pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe.
 7. Nagrody w Kategorii Open oraz wiekowych nie dublują się. Nagrody w kategorii Open oraz: Instytucji Bezpieczeństwa i Obrony Kraju, Student UPH, Najlepszy biegacz regionu dublują się.
 8. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji sztafet damskich i męskich oraz Marszu Nordic Walking otrzymują pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe.

AMBASADOR

Ambasadorem Biegu Akademicka Dycha jest Lidia Chojecka – lekkoatletka (biegi średnie i długie), mistrzyni Polski, Europy oraz medalistka Mistrzostw Świata.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce).
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz wszystkich czynności związanych z promocją Biegu Akademicka Dycha – w tym publikacja wizerunku w mediach prowadzonych przez: Organizatora Biegu Akademicka Dycha, patronów medialnych i sponsorów.
 3. Organizator nie przewiduje startu dla Uczestników anonimowo jako tzw. „zawodnicy anonimowi”.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa ustawowego oraz w razie złożenia ewentualnych roszczeń do chwili przedawnienia roszczeń.
 6. Uczestnik posiada:
  • prawo dostępu do danych osobowych;
  • prawo sprostowania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami ochrony danych osobowych.
 8. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym    profilowaniu.
 9. Administrator może przekazywać dane w zakresie: imion, nazwisk, daty urodzenia i wieku, miejscowości zamieszkania, przynależności do klubu sportowego, wyniku i wizerunku do patronów, sponsorów oraz w informacjach o Biegu Akademicka Dycha. W pozostałym zakresie nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w zakresie: imion i nazwiska, adresu zamieszkania, danych kontaktowych, daty urodzenia, płci i nazwy klubu sportowego lub drużyny jest niezbędne do rejestracji na Bieg Akademicka Dycha i udziału w biegu. Podanie pozostałych danych osobowych, tj. numerów telefonu w razie wypadku i rozmiaru koszulki jest dobrowolne.
 11. Przetwarzanie danych Uczestnika w związku z jego udziałem w Biegu Akademicka Dycha, obejmuje także publikację imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, a także klubu sportowego i wizerunku – w mediach patronackich, w tym prasie, radiu i telewizji, na stronach internetowych Organizatora, patronów i sponsorów oraz w ich mediach społecznościowych.
 12. Udział w Biegu Akademicka Dycha jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku Uczestnika w mediach społecznościowych, prasie, radiu i telewizji, a także na portalach internetowych.
 13. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia Biegu Akademicka Dycha, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z promocją i przeprowadzeniem Biegu Akademicka Dycha.
 14. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie  danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne i niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w Biegu Akademicka Dycha. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych jest możliwe wyłącznie przed startem w biegu i wiąże się z wykreśleniem Uczestnika z listy startowej.
 15. Wszystkie informacje dotyczące Uczestnika uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa ochrony danych.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Organizator dopuszcza uczestnictwo w biegu osób z niepełnosprawnościami oraz osób wspomagających uczestników z niepełnosprawnościami po spełnieniu poniższego warunku.
  Ważne! Osoby ze stwierdzoną niepełnosprawnością, muszą poinformować Organizatora o tym fakcie przesyłając taką informację na adres mailowy: bieg@uph.edu.pl, a dodatkowo osoby takie proszone są o dostarczenie w dniu zawodów zaświadczenia zezwalającego na udział w zawodach, wystawionego przez lekarza z datą wystawienia nie dłuższą niż dwa tygodnie poprzedzające udział w imprezie. Osoby, które nie dopełnią tego obowiązku nie zostaną dopuszczone do startu.
 2. Depozyt będzie znajdować się na terenie Rektoratu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach ul. Konarskiego 2. Do depozytu będą przyjmowane rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (worki dostępne u osoby zajmującej się przyjmowaniem rzeczy do depozytu). Szatnia i depozyt będą czynne w dniu 21 maja 2023 r. od godz. 7:00 do 12.00. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora
  od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
 3. Zawodnicy będą mieć możliwość bezpłatnego korzystania z toalet znajdujących się na terenie Rektoratu UPH, ul. Konarskiego 2.
 4. Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską podczas trwania imprezy.
 5. Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika. Dobrowolne ubezpieczenie NNW oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy sportowej można dokupić w trakcie rejestracji internetowej.
 6. Organizator oświadcza, że nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 7. Dekoracja zawodników przewidywana jest około godz. 11.15.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu Biegu.
 2. Biegiem kieruje Koordynator Biegu, który decyduje w sprawach organizacyjnych, bezpieczeństwa i porządku oraz w sprawach interpretacji regulaminu Biegu.
 3. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem Biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
 4. Po zakończeniu biegu przeprowadzona będzie kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się bezwzględnie poddać.
 5. W czasie trwania biegu zawodnicy poruszają się w kolumnie. Kolumna zawodników pilotowana będzie przez policję. Na czas przebiegnięcia zawodników ruch będzie wstrzymany całkowicie.
 6. W czasie trwania Biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
 7. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie
  do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
 8. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 9. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
 10. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub
  w całości jest niedopuszczalne, pod karą dyskwalifikacji.
 11. Wszyscy uczestnicy biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
 12. Komunikat końcowy opublikowany zostanie na oficjalnej stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz na stronie www.Time2Go.pl
 13. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników bez nadzoru.
 14. Pisemne protesty przyjmuje Organizator do godziny 12:00 w dniu odbywania się zawodów.
 15. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Koordynator Biegu.
 16. Koordynator Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy w formie komunikatów pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń obok Biura Zawodów.
 17. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przerwania biegu z ważnych przyczyn.